תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר https://mdmeats.co.il/ (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת שיווק בשר ממכר בע"מ, ח.פ 516229994, מכתובת ההגנה 25, ראשון לציון (להלן: "מפעילת האתר ו/או החברה").

על מנת שתוכלו להשתמש באתר, חובה עליכם לאשר ולתת הסכמה לתקנון הרצ"ב, הכולל תנאים והגבלות שונים, בטרם תחילת השימוש בשירותי האתר.

 

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ומחובתם להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים.

 

הגדרות

 1. "האתר" – אתר המרשתת בכתובת https://mdmeats.co.il/ הינו ממשק אינטרנטי לביצוע רכישות של מוצרי בשר על שלל סוגיו, כפי שמופיע באתר מעת לעת (להלן: "המוצרים").
 2. "מפעילת האתר" – שיווק בשר ממכר בע"מ, ח.פ 516229994.
 3. "המשתמש" – כל אדם העושה שימוש באתר ו/או בשירותיו, גולש באתר ו/או מבצע הזמנה דרכו ו/או עושה שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בתוכן המפורסם בו.

 

כללי

 1. השימוש באתר יהיה בהתאם לתקנון שימוש זה. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 2. התכנים באתר אינם מהווים המלצה לשימוש באתר ובהתאם לכך המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מהחברה ו/או מהאתר בקשר לשימושו באתר ו/או המוצרים שרכש דרכו.
 3. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.
 4. אין לראות בתכנים באתר ו/או בשימוש באתר כהמלצה לבצע עסקה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה מתקבול בקשר לתכנים ו/או למוצרים ו/או למחירם.
 5. האתר שומר על זכותו לבטל ו/או שלא לתת למשתמש את הזכות לרכוש שירותים ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותי האתר, הפרת תקנון האתר ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 6. המשתמש ישפה את האתר בגין כל הוצאה (לרבות שכ"ט), נזק (לרבות נזק עקיף), הפסד וכו' שנגרמו לאתר ו/או למפעיליו כתוצאה משימוש המשתמש שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה שהוגשה כנגד האתר בקשר עם שימוש המשתמש בשירותי האתר ו/או בכל מקרה בו יפגע המשתמש במוניטין האתר ו/או בשמו הטוב.

 

משתמשים

 1. המשתמש עושה שימוש באתר במצבו "AS IS" ועל אחריותו בלבד ובמידה ומצא שהאתר אינו מתאים לצרכיו ו/או שהמוצרים אינם המוצרים להם הוא זקוק ו/או שמחירי המוצרים אינם המחירים שקיווה לקבל , הסעד היחיד העומד לרשותו הוא הפסקת השימוש באתר, כמפורט להלן בתקנון זה.
 2. באישורו את תקנון זה המשתמש מאשר לאתר לשלוח לו את סיכום פרטי הזמנה לכתובת המייל אותו הזין בביצוע ההזמנה.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי ייתכן והמידע שלו יימסר לרשויות המס באם תהיה דרישה כזאת מצד הרשות.

 

המוצרים

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם בהתאם למפורט באתר וכי שיעודכנו מעת לעת. אספקת המוצרים הינם בהתאם לאמור באתר ובכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. האתר רשאי לשיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או להוריד מהאתר מוצרים מסוימים מבלי לשלוח התראה ו/או הודעה כלשהי מראש. במקרה של שינוי או חוסר במוצר כלשהו, נציג טלפוני מטעם האתר יעדכן את המשתמש, והמשתמש לא יוכל לטעון כל טענה שהיא בקשר לכך.
 3. תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר ו/או את החברה.
 4. מחירי המוצרים (להלן: "המחירים"), הם כפי שמפורסמים באתר. האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים על פי שיקול דעתו ולמשתמש לא תהא כל כל טענה ו/או זכות תביעה כלשהי.
 5. הסכום הסופי בו יחויב המשתמש יחושב על פי משקל המוצרים שנרכשו בפועל לאחר שקילת כל המוצרים בסל הקניות. החשבון שיוצג בעת השלמת ההזמנה באתר הינו חשבון משוער בלבד ויתכן הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי בפועל. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות, זיכויים בגין מבצעים באתר, אספקת מוצר חלופי, משקל של המוצרים, אופן חיתוך הבשר ועוד.
 6. במעמד הרכישה בפועל יעדכן נציג טלפוני מטעם האתר את המשתמש על משקלם הסופי של מוצרים ומחירם ויקבל אישורו הטלפוני לביצוע הרכישה ומסירת פרטי אשראי, כפי שיפורט להלן.

 

ביצוע ההזמנה באתר ותשלום

 1. רכישת והמוצרים השונים שמציע האתר למשתמשיו, תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות ילחץ המשתמש על "מעבר לתשלום" והמשתמש ימלא את פרטיו הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובת מגורים. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
  השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המשתמש למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בסיום פעולת השלמת ההזמנה יש ללחוץ על "שליחת הזמנה". עם שליחת ההזמנה אחד מנציגי האתר יצור קשר טלפוני עם המשתמש לטובת אישור ההזמנה ומסירת כרטיס אשראי כאמצעי לתשלום.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הזמנה על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 6. מובהר כי תנאי התשלום ואופן התשלום הינם כפי שמפורסמים באתר ו/או כפי שנאמרו למשתמש בעת ביצוע הרכישה. במקרה של סתירה בנתונים, יקבע המידע אשר יינתן למשתמש על ידי הנציג הטלפוני במעמד הרכישה. האתר יהא רשאי לקבוע הסדרים שונים ללקוחות שונים ו/או לחברות אשראי שונות וכן לשנות את אופן התשלום על פי המפורסם באתר בעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן התראה ו/או הודעה כלשהי מראש.
 7. מובהר כי אישור הזמנה למשלוח (ולא לאיסוף עצמי) מותנה ברכישת סל מוצרים בעלות מינימאלית של 300 שקלים לפחות.
 8. בנוסף למחיר החיוב, יתווספו דמי משלוח בסך של 30 ש"ח להזמנה, באזור רדיוס 10 ק"מ מראשון לציון.

מעבר  לאזור הנ"ל יתווספו דמי משלוח בסך של 50 ₪ להזמנה , באזור רדיוס 20 ק"מ מראשון לציון.

 1. האתר יהא רשאי לשנות את גובה דמי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה ו/או התראה כלשהי מראש.
 2. ככל שהמשתמש חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של האתר, יזוכה המשתמש בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או לחילופין יחויב בהפרש בגינו טרם חויב. ככל שמתבצע עיכוב במועד חיוב המשתמש בסכום התשלום עבור ההזמנה, מצהיר המשתמש כי ידוע לו שהחיוב יתבצע במועד אחר.

 

אספקת המוצרים

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למשתמש באמצעות שליח או באמצעות איסוף עצמי, על פי בקשת הלקוח ובהתאם למדיניות ושיקול דעתה של החברה.
 2. באיסוף עצמי, על המשתמש לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי במועד אשר תיאם עם נציג האתר לאיסוף ההזמנה.
 3. שעות הפעילות של מוקד הרכישות של האתר הינן כדלקמן: ימים א-ה בין השעות: 8:30-15:30

יום ו' בין השעות: 9:00-13:00.

 1. משתמש שבחר במשלוח, המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שמסר המשתמש באתר או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. כמו כן, בשיחת טלפון יתאם נציג מטעם האתר עם המשתמש תאריך וטווח שעות המועדף לקבלת המשלוח בהתאם לאפשרויות האספקה המוצעות באתר. מועדי המשלוח שיוצעו על ידי נציג האתר יהיו כפופים ליכולת האספקה של האתר ולשיקול דעתו הבלעדי. במועד שבחר המשתמש עליו להיות נוכח בכתובת על מנת לקבל את המשלוח מהשליח.
 2. המשתמש מתחייב כי הוא או מי מטעמו יקבל את ההזמנה בעת אספקת המוצרים. לחילופין, יוכל המשתמש, בזמן ביצוע ההזמנה, לאשר לנציג האתר בטלפון את השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו.
 3. בזמן אספקת ההזמנה או איסוף עצמי על ידי המשתמש, האתר או מבצע המשלוח מטעמו רשאים לבקש מהמשתמש או מהנציג המורשה להציג תעודת זהות ו/או או כל אמצעי אחר לזיהוי.
 4. יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען אליו הזמין את משלוח המוצרים, והמשתמש לא אישר בעת ביצוע ההזמנה כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות ועל המשתמש חלה האחריות לבצע איסוף של ההזמנה שרכש. אי קביעת מועד לאיסוף על ידי המשתמש, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 5. מובהר כי במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח נוספים.
 6. יובהר, כי ככל שאושר על ידי המשתמש השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד האתר.
 7. על המשתמש לוודא בעת קבלת המשלוח כי המוצרים תואמים להזמנה שביצע וכי לא חסר מוצר.
 8. מוצר שהתקבל בטעות או שלא סופק, יוחלף /יסופק  במועד אחר באחריות האתר.
 9. אי עמידת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את המשתמש מחובת התשלום בגין האספקה.
 10. מובהר כי חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם מוצרי בשר קפואים. בהתאם להנחיות משרד הבריאות אין להקפיא בשנית מוצרי בשר קפואים שהופשרו. בכל מקרה, החברה לא תשא בכל אחריות שהיא בגין הפשרת המוצרים על ידי המשתמש ו/או הקפאה חוזרת של מוצרים. האחריות כולה תהא של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או השגה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה.

 

מתכונים באתר

 1. תוכנם של המתכונים המוצעים באתר וכל שימוש בהם הינו באחריותו של המשתמש בלבד.
 2. האתר לא יהא אחראי לתוכן המתכונים ותוצאותיו.

 

מבצעים

 1. האתר רשאי לקיים מעת לעת מבצעים ולשווק קופוני הנחה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר השירות.
 2. רכישת המוצרים במבצע הינם בהתאם לתנאי תקנון זה ובהתאם למפורסם באתר.
 3. האתר שומר על זכותו לשנות ו/או לבטל מבצע כלשהו על פי האמור לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא מתן התראה ו/או הודעה מראש.
 4. האתר יהא רשאי לקבוע כי על פי שיקול דעתו הבלעדי רכישת מוצרים במבצע תהיה מוגבלת לכמות מסוימת.
 5. מובהר כי אין כפל הנחות, מבצעים והטבות.

 

מדיניות ביטולים

 1. ביטול הזמנה יתאפשר עד 4 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף לכך כי ההזמנה לא יצאה לשילוח.
 2. הזמנה שיצאה לשילוח ו/או נאספה על ידי המשתמש לא תהא ניתנת לביטול ו/או החזרה.
 3. הזמנה של מוצרי בשר טריים שנחתכו במיוחד עבור המשתמש לא תהא ניתנת לביטול כלל.
 4. האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה ו/או עילת תביעה כלשהי כלפי האתר ו/או החברה.
 5. הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 6. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 

 

 

הגבלת אחריות האתר והגבלת השימוש בשירותים

 1. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על באחריות המשתמש בלבד. מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ואת המוצרים המוצעים למכירה באתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. לפיכך לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו והתאמתו לצרכי המשתמש.
 2. האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש היו פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן אירע הפגם בשל רשלנות מצדו של האתר ו/או החברה. במקרה זה, אחריות האתר ו/או החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל, השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל פעולה שבמסגרתה נעשה שימוש באתר.
 4. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 5. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים לכל נזק שהוא, במישרין או בעקיפין, אשר יגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספק שירותים חיצוני, לרבות אך לא רק, תקלות ו/או מחדלים ו/או נזקים באופן השילוח, תקלות בהספקת שירותי אינטרנט, תקלות אשר מקורן בחברות האשראי ועוד. 
 6. האתר לא יהיה אחראי לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהועלה ע"י המשתמש. בנוסף, לא תחול על האתר כל אחריות במקרה של הזנת פרטים לא מדויקים ע"י המשתמש.
 7. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לצרכים לא חוקיים. כל פעולה לא חוקית באתר תהיה באחריות המשתמש והוא יישא באחריות על פי כל דין והוא פוטר בזאת את האתר מכל אחריות ומתחייב לשפות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה הנובעת משימוש שביצע כאמור לעיל בסעיף זה.
 8. האתר עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות פעולתו. עם זאת, לאור העובדה כי השירותים תלויים בתקינות קווי תקשורת ואף שהאתר נוקט באמצעים סבירים כדי למונעם יתכן ויחולו בשירותים שיבושים, הפסקות, הפרעות או ניתוקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 9. המשתמש מסכים כי האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, שיגרמו לו או לכל צד ג' במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאמור לעיל.
 10. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר רשאי להשעות או לבטל את משתמש באתר בכל אחד מהמצבים הבאים:
 11. שימוש באתר או בשירותיו בניגוד לכל דין, או בניגוד לתנאי השימוש.
 12. ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר ו/או בצד ג' כלשהו.
 13. שימוש באתר תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של המערכת או של צד שלישי.
 14. פגיעה בשמו הטוב של האתר ו/או מפעיליו.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו, והן בנוגע לתכנים/ מוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו ו/או ברכישת מוצריו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בנוגע לאתר ותכניו. אין  להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חלק כלשהו באתר ו/או בתכניו, במישרין או בעקיפין וכן אין לבצע כל שינוי בהם. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים או בפרטים שבמערכת או בבסיס הנתונים וכו'; אין לעשות כל שימוש בשם "שיווק בשר ממכר" ובסימני המסחר המופיעים באתר.

 

 

 

מדיניות פרטיות

 1. האתר יפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים באתר, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי המשתמש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
 2. האתר יהיה רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיו, במידה ועל פי שיקול דעתו הנסיבות מצריכות זאת וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 3. המשתמש מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר כגון (Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלu בעקבות כך.
 4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי האתר יהא רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהוא יערוך מעת לעת.

 

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. כל סכסוך ו/או חילוקי דעות בין הצדדים, תהא נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית בבתי המשפט בתל-אביב, ולהם בלבד.

 

שירות לקוחות

 1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי האתר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות באמצעות שירות הוואטסאפ הקיים באתר. כמו כן, ניתן לפנות בטלפון למשרדי האתר: 03-9618756 / 253-8770017 או בדואר אלקטרוני office@mdmeats.co.il. שעות הפעילות למענה טלפוני של האתר הינן כדלקמן: ימים א-ה בין השעות: 8:30-15:30

יום ו' בין השעות: 9:00-13:00.

 

 

שונות

 1. כל פעולה שהאתר יבצע בהתאם להוראות המשתמש תחייב את המשתמש ורישומי האתר בדבר פרטי המשתמש והפעולות שביקש לבצע, יהוו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.
 2. הודעה שנשלחה למשתמש תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 24 שעות לאחר שליחתה במערכת ההודעות במערכת או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.
X
דילוג לתוכן